BROWSE LOCATION Taiwan
Birthplace: Taiwan

Lin Yifu (Taiwan, 1952)
Shih Stan (Taiwan, Changhua, 1944)
Lin Wenyi (Taiwan, Tainan, 1944)
Liu Yiming (Taiwan, Tainan, 1940)
Chen Zhongyi (Taiwan, Taipei, 1923)
Pan Beilei (Taiwan, Taipei, 1941)
Wu Guozhen (Taiwan, Taipei, 1947)
Yang Guoqing (Taiwan, Taipei, 1936)
Zhang Qia (Taiwan, Taipei, 1934)
Zheng Lizhi (Taiwan, Taipei, 1924)
Lin Liyun (Taiwan, Taizhong, 1933)
Wang Qiongying (Taiwan, Taizhong, 1941)
Tian Fuda (Taiwan, Xinzhu County, 1929)
Cai Zimin (Taiwan, Zhanghua, 1920)
Lin Donghai (Taiwan, Zhanghua, 1929)
Zhang Kehui (Taiwan, Zhanghua, 1928)
Compare
Compare the backgrounds and careers of an unlimited number of officials whose biographies you have recently viewed.

Recently Viewed [clear all]
Biographies [clear]
Appearances [clear]
Institutions [clear]
Locations [clear]
Searches [clear]