Browse

China Vitae tracks the appearances and travel of up to 200 leading Chinese officials. Information is available on the date and location of the activity, officials in attendance, the topics raised, and the source of the data.

For a complete record of official's appearances and travel, click on the official's name.

China Vitae uses the following sources to obtain appearance and travel information on tracked officials: (View Sources)

VIP Appearances & Travel
Date: February 11, 2010
Activity: Hu Jintao and other senior Party and government officials visited a number of former leaders and extended their best wishes to them, ahead of the Lunar New Year.
Location: Beijing Municipality
Attendees: Hu Jintao, Cao Gangchuan, Cheng Siwei, Ding Shisun, Gu Xiulian, He Guoqiang, He Luli, Ismail Amat, Jia Chunwang, Jia Qinglin, Jiang Zemin, Jiang Zhenghua, Li Changchun, Li Guixian, Li Keqiang, Li Lanqing, Li Peng, Li Ruihuan, Li Tieying, Luo Gan, Qian Qichen, Raidi , Wen Jiabao, Wu Bangguo, Wu Guanzheng, Wu Yi, Xi Jinping, Xu Jialu, Xu Kuangdi, Zeng Peiyan, Zeng Qinghong, Zhang Dingfa, Zhang Siqing, Zhou Yongkang, Zhu Rongji
Source: XINHUA Online (China View)
Topics: government
Compare
Compare the backgrounds and careers of an unlimited number of officials whose biographies you have recently viewed.

Recently Viewed [clear all]
Biographies [clear]
Appearances [clear]
Institutions [clear]
Locations [clear]
Searches [clear]